دوربین حرارتی

ماژول های حرارتی 12mm 1280x1024

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300 EIS

ماژول های حرارتی 12um 640x512

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-M100

زوم دیجیتال SG-TCM06N2-35

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-55

تشخیص حریق SG-TCM06N2-35

SG-TCM06N2-M2575

زوم دیجیتال SG-TCM06N2-55

SG-ZCM2030NL-T25

ماژول های حرارتی 17um 640x512

SG-TCM06N1-M75

SG-TCM06N1-M75