برجسته کردن ویژگی ها

ردیابی زنگ هشدار Tripwire

SG-ZCM2057ND-O(2) WaveReduce

تشخیص حریق

SG-ZCM2057ND-O(2) OIS

EIS + HeatHazeReduce

OIS